Početna strana
E-mail:

Bulevar Oslobođenja br.3 / VI sprat / stan 17
11000 Beograd,Vračar
Srbija

Odabrani propisi:
veliborperic
Kontakt
Pitanja i odgovori
Propisi
advokaturaperic@gmail.com
momcilo.peric.advokat@gmail.com
momop@eunet.rs
info@advokaturaperic.com
Web:
..1. Ustav Republike Srbije (PDF - 263 KB)
  2. Krivični zakonik (PDF - 566 KB)
  3. Kodeks profesionalne etike advokata AK Srbije (PDF - 81 KB)
  4. Zakon o advokaturi i službi pravne pomoći (PDF - 116 KB)
  5. Zakon o državljanstvu Republike Srbije (PDF 110 KB)
  6. Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima (PDF - 488 KB)
  7. Zakonik o krivičnom postupku (PDF - 1 MB)
  8. Zakon o upravnim sporovima (PDF - 114 KB)
  9. Zakon o uređenju sudova (PDF - 150 KB)
10. Zakon o zaštitniku građana (PDF - 113 KB)
11. Zakon o sudskim taksama (PDF - 207 KB)
12. Zakon o ratifikaciji Statuta Saveta Evrope (PDF - 177 KB)
13. Zakon o prekršajima (PDF - 406 KB)
14. Zakon o nasledjivanju (PDF - 222 KB)
15. Zakon o odgovornosti za kršenje ljudskih prava (PDF - 110 KB)
16. Zakon o Visokom savetu pravosuđa (PDF - 76 KB)
17. Zakon o vanparničnom postupku (PDF - 244 KB)
18. Kodeks ponašanja državnih službenika (PDF - 80 KB)
19. Zakon o parničnom postupku (PDF - 490 KB)
20. Zakon o policiji (PDF - 333 KB)
21. Zakon o opštem upravnom postupku (PDF - 381 KB)
22. Zakon o sudijama (PDF - 157 KB)
23. Zakon o osiguranju imovine i lica (PDF - 245 KB)
24. Evropska povelja o statusu sudija (PDF - 393 KB)
25. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (PDF - 558 KB)
26. Odluka Evropskog suda za ljudska prava predmetu W. R. protiv Austrije (PDF - 365 KB)
27. Preporuke Veća Evrope o nezavisnosti, efikasnosti i ulozi sudija (PDF - 461 KB)
28. Osnovni principi o nezavisnosti pravosuđa Ujedinjenih nacija (PDF - 259 KB)
O nama